Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 • Artikelen: de zaken die LingaDore op haar website aanbiedt, welke zaken door de Consument via de webshop besteld kunnen worden.
 • LingaDore: de onderneming handelend onder de naam LingaDore, de gebruiker van deze algemene voorwaarden. LingaDore is gevestigd in Dinxperlo (Helmkamp 46F, 7091 HR), Nederland.
 • Consument: de natuurlijke partij, niet handelend in uitoefening van een beroep of bedrijf, die met LingaDore een koopovereenkomst aan gaat.

Artikel 2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen LingaDore en de Consument. Het plaatsen van een bestelling of het geven van een opdracht door de Consument geldt als instemming met de toepassing van deze algemene voorwaarden.Afwijking van de algemene voorwaarden, of de toepassing van een enige andere algemene voorwaarden, is alleen mogelijk indien partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk vooraf zijn overeengekomen.Mocht enige bepaling van de algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zal/zullen de nietige of vernietigde bepaling(en) van de algemene voorwaarden worden vervangen door een nieuwe, rechtens toelaatbare bepaling(en) waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en) in acht wordt genomen. LingaDore behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Indien de Consument een wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Artikel 3. Aanbiedingen

Alle aanbiedingen van LingaDore worden vrijblijvend uitgebracht en zoveel mogelijk van een termijn voorzien. Aanbiedingen kunnen niet gewijzigd worden aanvaard. LingaDore kan niet aan zijn aanbieding gehouden worden indien de Consument redelijkerwijs kan begrijpen dat die aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Zet- en drukfouten vallen daaronder.Indien de Consument een vrijblijvende aanbieding van LingaDore aanvaardt, heeft LingaDore het recht om de aanbieding binnen de termijn van 2 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of te herzien.De aanbieding bevat een gelimiteerde omschrijving van de te leveren Artikelen.

Artikel 4. Bestellingen

De overeenkomst tussen LingaDore en de Consument komt tot stand op het moment van aanvaarding van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden (zoals bijvoorbeeld betalingsvoorwaarden) door de Consument. LingaDore bevestigt de ontvangst van de aanvaarding aan de Consument. De omvang van de verplichtingen van LingaDore wordt uitsluitend bepaald door hetgeen uitdrukkelijk is bevestigd. LingaDore behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen te weigeren of om deze uitsluitend te accepteren met als voorwaarde dat de verzending zal geschieden onder rembours of na vooruitbetaling. In een dergelijk geval ontvangt de Consument hierover een schriftelijk bericht binnen zeven dagen na de plaatsing van de bestelling.Wijzigingen in een eenmaal verstrekte opdracht, dienen schriftelijk te geschieden en vergezeld te gaan van een duidelijke omschrijving van de wijzigingen. Wijzigingen zijn voor LingaDore pas bindend, indien deze schriftelijk door hem zijn bevestigd. LingaDore behoudt zich het recht voor een verzoek tot wijziging te weigeren zonder opgaaf van redenen.Na ontvangst van de bestelling van de Consument kan LingaDore zich op de hoogte stellen van de kredietwaardigheid van de Consument. Indien dit onderzoek onduidelijkheid geeft over de mogelijkheden van de Consument om aan zijn betalingsverplichting te voldoen, heeft LingaDore de bevoegdheid de overeenkomst te weigeren of om daar nader overeen te komen condities aan de verbinden.

Artikel 5. Vouchers

 1. Vouchers hebben een geldigheidsduur van drie maanden. Na deze periode is de voucher niet meer inwisselbaar.
 2. Vouchers kunnen niet gebruikt worden voor de aanschaf van een andere voucher bij LingaDore.
 3. Vouchers kunnen niet ingewisseld worden voor contant geld.
 4. LingaDore is niet verantwoordelijk voor eventuele typ- of spelfouten op de voucher.

Artikel 6. Prijzen en betaling

 1. De door LingaDore vermelde prijzen zijn inclusief BTW. Eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, zoals verzendkosten, vallen niet onder de vermeldde prijzen. Deze kosten worden apart weergegeven en vooraf overeengekomen.
 2. Betaling kan geschieden via een online betaalsysteem van Mollie op de website van LingaDore (iDeal, Acceptgiro of creditcard). Voor de Nederlandse consumenten is het tevens mogelijk om te kiezen voor achteraf betalen via Klarna. Betaling via internet geschiedt in een goed beveiligde omgeving. Desondanks is betaling via internet voor eigen risico van de Consument.
  1. De persoonsgegevens en/of bedrijfsgegevens die LingaDore – Mendels Fashion Group in het kader van de bedrijfsvoering verwerkt, worden (mede) door haar dan wel door derden aan wie de vorderingen gecedeerd (overgedragen) worden gebruikt voor of bij:
   • risicoanalyses
   • de voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude of onregelmatigheden
  2. Betaling dient binnen de gestelde betalingstermijn te worden voldaan aan Klarna Group (hierna: “Klarna”). Alle rechten uit hoofde van de vordering zijn immers door ons overgedragen aan Klarna, die de inning van de vordering zal verzorgen. Uw gegevens worden door of namens Klarna getoetst en geregistreerd, deze gegevens kunnen onder meer worden gebruikt voor de incasso van vorderingen en toetsing van orders in de uitvoering van het acceptatiebeleid van aangesloten organisaties. Klarna behoudt zich het recht voor om het verzoek van de klant voor betalen op rekening te weigeren. De gehanteerde betalingstermijn is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de klant dan ook zonder ingebrekestelling in verzuim en is Klarna gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur een contractuele rente van 0,75% per maand (waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt beschouwd) in rekening te brengen. Klarna is bovendien gerechtigd buitengerechtelijke incassokosten op grond van de wet bij de klant in rekening te brengen. In geval van zakelijke klanten is Klarna tevens gerechtigd herinnerings- en aanmaningskosten bij de klant in rekening te brengen, onverminderd het recht van Klarna om de daadwerkelijk gemaakte kosten bij de klant in rekening te brengen indien deze het aldus berekende bedrag te boven mochten gaan. Deze kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van 40 euro voor consumenten en 75 euro voor bedrijven. Klarna is tevens gerechtigd de vordering aan een derde over te dragen. Hetgeen in het voorgaande met betrekking tot Klarna is bepaald gaat in dat geval tevens over op de derde aan wie de vordering is overgedragen.
 3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Consument zijn de vorderingen van LingaDore onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 7. Levering

LingaDore zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het behandelen van de bestelling van de Consument en bij de vlotte uitvoering van die bestelling. Opgegeven leveringstermijnen zijn bij benadering en nimmer fatale termijnen.Het risico met betrekking tot de te leveren bestellingen gaat op het moment van levering bij de Consument over op de Consument, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt.De bestelling wordt geleverd op het adres dat door de Consument bij de bestelling kenbaar gemaakt is. LingaDore zal zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling tot uitvoering daarvan overgaan, tenzij een langere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bestelling meer vertraging ondervindt of blijvend onmogelijk wordt, ontvangt de Consument hiervan zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen één maand na het plaatsen van de bestelling bericht. De Consument is in zulks geval gerechtigd tot het kosteloos ontbinden van de overeenkomst. LingaDore zal dan het betaalde bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, aan de Consument retourneren.

Artikel 8. Conformiteit en garanties

LingaDore zal zich tot het uiterste inspannen om het geleverde Artikel te laten beantwoorden aan de overeenkomst. LingaDore verklaart dat de Artikelen die eigenschappen bezitten, die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn. Het Artikel zal beantwoorden aan de omschrijving zoals vermeld door LingaDore en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en overheidsvoorschriften. Gegevens met betrekking tot het Artikel zoals de afmetingen en de kleur op de internetsite van LingaDore gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot een beroep op non-conformiteit.De Consument is gehouden te allen tijde de voorschriften en aanwijzingen (waaronder wasvoorschriften) van LingaDore en/of de fabrikant op te volgen. LingaDore kan niet in staan voor de deugdelijkheid van Artikel indien deze voorschriften en aanwijzingen niet behoorlijk worden nageleefd.Een Consument die beroep doet op conformiteit, zal het betreffende Artikel(en) ter beschikking van LingaDore stellen, zodat LingaDore het beroep van de Consument kan beoordelen.Indien de Consument met een beroep op conformiteit van LingaDore verlangt dat zij zaken vervangt, worden de vervangen zaken eigendom van LingaDore, zonder dat de Consument aanspraak kan maken op een vergoeding. LingaDore staat niet in voor schade en gebreken die na de levering van Artikel zijn ontstaan als gevolg van een ander dan normaal gebruik dat niet is overeengekomen, van ondeskundig gebruik of van gebrek aan zorgvuldigheid, of die het gevolg zijn van veranderingen die de Consument of een derde aan het geleverde heeft aangebracht.Op geleverde Artikel garandeert LingaDore nimmer een verdergaande garantie dan de door de fabrikant van de geleverde Artikel aan LingaDore verstrekte garantie. Iedere garantie vervalt indien de Consument zelf wijzigingen of reparaties aan de geleverde Artikel verricht of laat verrichten, of indien de Consument de geleverde Artikel voor een ander dan normaal doeleinde gebruikt.

Artikel 9. Herroepingsrecht

U heeft het recht om  de overeenkomst tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te ontbinden. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Tenzij het gaat om:

 • Artikelen die gebruikt, beschadigd of niet compleet zijn;
 • Artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 • Artikelen die snel bederven of verouderen;
 • Artikelen die door toedoen van de Consument defect zijn.

In geval van een fabrieksfout komen deze Artikelen in aanmerking voor reparatie of vervanging;maatwerk, Artikelen die conform de specificaties van de Consument geleverd worden en Artikelen die anderszins persoonlijk van aard zijn;Artikelen die om hygiënische redenen niet teruggezonden kunnen worden indien de verpakking verbroken is.

Tijdens deze periode dient de Consument zorgvuldig om te gaan met Artikel en verpakking. De Consument zal het Artikel slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het Artikel wenst te behouden.De Consument die gebruik maakt van het recht als omschreven in lid 1 van dit artikel, zal het Artikel met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan LingaDore retourneren, conform de door LingaDore verstrekte redelijke instructies. Met betrekking tot de kosten voor retournering van het Artikel hanteert LingaDore het volgende beleid:

 • Retourneringen uit Nederland en Duitsland zijn voor rekening van LingaDore;
 • Retourneringen uit België, Luxemburg en overige landen zijn voor rekening van de Consument.

Na terugzending van de bestelling door de Consument, zal LingaDore het betaalde bedrag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 14 dagen na terugzending, aan de Consument retourneren. De kosten voor retournering worden niet aan de Consument uitgekeerd.

Artikel 9.1. Retourneren

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief eventuele verzendkosten gecrediteerd. Retourneren is gratis en u kunt gebruik maken van de meegeleverde retoursticker. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan LingaDore geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@lingadore.com. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

Artikel 10. Annulering

LingaDore behoudt zich het recht voor een bestelling (of een gedeelte daarvan) van de Consument te annuleren door middel van een schriftelijke mededeling aan de Consument. Bij annulering door LingaDore zal LingaDore een eventueel betaald bedrag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 30 dagen na de annulering retourneren aan de Consument.De Consument kan een overeenkomst voor het overeengekomen tijdstip van levering schriftelijk annuleren. Daarnaast behoudt de Consument het in artikel 9 omschreven herroepingsrecht.

Artikel 11. Overmacht

LingaDore is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Consument indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. LingaDore kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de Consument gehouden aan diens verplichtingen jegens LingaDore tot aan dat moment te voldoen. LingaDore is gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Consument is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet -voorzien, waarop LingaDore geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor LingaDore niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van LingaDore of van derden daaronder begrepen. LingaDore heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat LingaDore zijn verbintenis had moeten nakomen.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

LingaDore kan niet aansprakelijk zijn voor schade die ontstaan is tijdens of door de uitvoering van de overeenkomst, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van LingaDore, haar personeel of derden die in opdracht van LingaDore voor de Consument werkzaamheden verrichten.Indien LingaDore op enigerlei wijze aansprakelijk blijkt te zijn jegens de Consument, dan is de aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag dat uitgekeerd wordt door de verzekeraar van LingaDore. Indien de verzekeraar van LingaDore niet overgaat tot uitkering van enig bedrag, dan is de aansprakelijkheid van LingaDore beperkt tot de waarde van het betreffende Artikel.

Artikel 13. Klachten

We raden je aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar webshop@lingadore.com. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter.

Op alle overeenkomsten tussen LingaDore en Consument waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn is Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. Alle geschillen tussen LingaDore en de Consument die mochten ontstaan en waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de rechter in de vestigingsplaats van LingaDore. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingezet een geschil in onderling overleg te beslechten.

Door het plaatsen van een bestelling bij LingaDore verklaart de Consument op de hoogte zijn van deze algemene voorwaarden.